bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 7,504,300

  Sản lượng
  ngày 24/4
  (kWh)

 • 410

  Công suất Max
  ngày 24/4
  (MW)

 • 160

  Lưu lượng về hồ
  ngày 25/04 19:00
  (m3/s)

 • 670

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 25/04 19:00
  (m3/s)

 • 56.072

  Mực nước hồ
  ngày 25/04 19:00
  (m)

 • 3.2

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 25/04 19:00
  (m)

Đơn vị liên kết