bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 10,136,000

  Sản lượng
  ngày 15/10
  (kWh)

 • 440

  Công suất Max
  ngày 15/10
  (MW)

 • 640

  Lưu lượng về hồ
  ngày 16/10 19:00
  (m3/s)

 • 820

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 16/10 19:00
  (m3/s)

 • 61.566

  Mực nước hồ
  ngày 16/10 19:00
  (m)

 • 4

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 16/10 19:00
  (m)

Đơn vị liên kết