bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 1,803,788

  Sản lượng
  ngày 23/1
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 23/1
  (MW)

 • 200

  Lưu lượng về hồ
  ngày 24/01 13:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 24/01 13:00
  (m3/s)

 • 60.24

  Mực nước hồ
  ngày 24/01 13:00
  (m)

 • 0.5

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 24/01 13:00
  (m)

Đơn vị liên kết