bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 2,129,415

  Sản lượng
  ngày 2/8
  (kWh)

 • 355

  Công suất Max
  ngày 2/8
  (MW)

 • 640

  Lưu lượng về hồ
  ngày 03/08 15:00
  (m3/s)

 • 900

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 03/08 15:00
  (m3/s)

 • 52.29

  Mực nước hồ
  ngày 03/08 15:00
  (m)

 • 3.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 03/08 15:00
  (m)

Đơn vị liên kết