bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 2,947,000

  Sản lượng
  ngày 24/2
  (kWh)

 • 300

  Công suất Max
  ngày 24/2
  (MW)

 • 30

  Lưu lượng về hồ
  ngày 25/02 09:00
  (m3/s)

 • 590

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 25/02 09:00
  (m3/s)

 • 60.262

  Mực nước hồ
  ngày 25/02 09:00
  (m)

 • 3

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 25/02 09:00
  (m)

Đơn vị liên kết