bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 2,147,700

  Sản lượng
  ngày 26/5
  (kWh)

 • 365

  Công suất Max
  ngày 26/5
  (MW)

 • 100

  Lưu lượng về hồ
  ngày 27/05 13:00
  (m3/s)

 • 410

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 27/05 13:00
  (m3/s)

 • 52.265

  Mực nước hồ
  ngày 27/05 13:00
  (m)

 • 2.4

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 27/05 13:00
  (m)

Đơn vị liên kết