bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 6,294,900

  Sản lượng
  ngày 19/7
  (kWh)

 • 395

  Công suất Max
  ngày 19/7
  (MW)

 • 520

  Lưu lượng về hồ
  ngày 20/07 11:00
  (m3/s)

 • 890

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 20/07 11:00
  (m3/s)

 • 53.042

  Mực nước hồ
  ngày 20/07 11:00
  (m)

 • 3.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 20/07 11:00
  (m)

Đơn vị liên kết