bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 1,658,410

  Sản lượng
  ngày 2/7
  (kWh)

 • 265

  Công suất Max
  ngày 2/7
  (MW)

 • 300

  Lưu lượng về hồ
  ngày 03/07 21:00
  (m3/s)

 • 460

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 03/07 21:00
  (m3/s)

 • 52.509

  Mực nước hồ
  ngày 03/07 21:00
  (m)

 • 1.2

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 03/07 21:00
  (m)

Đơn vị liên kết