bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 5,403,195

  Sản lượng
  ngày 23/9
  (kWh)

 • 387

  Công suất Max
  ngày 23/9
  (MW)

 • 800

  Lưu lượng về hồ
  ngày 24/09 15:00
  (m3/s)

 • 890

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 24/09 15:00
  (m3/s)

 • 55.496

  Mực nước hồ
  ngày 24/09 15:00
  (m)

 • 4.3

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 24/09 15:00
  (m)

Đơn vị liên kết