bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 1,496,853

  Sản lượng
  ngày 2/12
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 2/12
  (MW)

 • 530

  Lưu lượng về hồ
  ngày 03/12 11:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 03/12 11:00
  (m3/s)

 • 59.764

  Mực nước hồ
  ngày 03/12 11:00
  (m)

 • 0.7

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 03/12 11:00
  (m)

Đơn vị liên kết