bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2018

 • 3,386,800

  Sản lượng
  ngày 19/11
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 19/11
  (MW)

 • 190

  Lưu lượng về hồ
  ngày 20/11 07:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 20/11 07:00
  (m3/s)

 • 60.153

  Mực nước hồ
  ngày 20/11 07:00
  (m)

 • 1.4

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 20/11 07:00
  (m)

Đơn vị liên kết