bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 8,128,656

  Sản lượng
  ngày 20/10
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 20/10
  (MW)

 • 980

  Lưu lượng về hồ
  ngày 21/10 23:00
  (m3/s)

 • 590

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 21/10 23:00
  (m3/s)

 • 58.498

  Mực nước hồ
  ngày 21/10 23:00
  (m)

 • 4.3

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 21/10 23:00
  (m)

Đơn vị liên kết