bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 3,561,400

  Sản lượng
  ngày 26/3
  (kWh)

 • 440

  Công suất Max
  ngày 26/3
  (MW)

 • 150

  Lưu lượng về hồ
  ngày 27/03 05:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 27/03 05:00
  (m3/s)

 • 58.7

  Mực nước hồ
  ngày 27/03 05:00
  (m)

 • 0.5

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 27/03 05:00
  (m)

Đơn vị liên kết