bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 1,364,000

  Sản lượng
  ngày 17/1
  (kWh)

 • 200

  Công suất Max
  ngày 17/1
  (MW)

 • 120

  Lưu lượng về hồ
  ngày 18/01 09:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 18/01 09:00
  (m3/s)

 • 61.023

  Mực nước hồ
  ngày 18/01 09:00
  (m)

 • 0.9

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 18/01 09:00
  (m)

Đơn vị liên kết