Thông Báo về việc giảm lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An (15h ngày 19/09/2018)

  • 19/09/2018 03:54