Thủy Điện Trị An - Tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết TW 6, khóa XII của Đảng

Sáng nay, ngày 5/4/2018, Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII của Đảng cho toàn thể Đảng viên và CBCNV của Công ty. Đến dự và Quán triệt Nghị quyết có Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư thường trực Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đ/C Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư thường trực Tập đoàn điện lực Việt nam

đến dự và quán triệt Nghị quyết TW 6 tại Công ty Thủy điện Trị An

Hội nghị đã nghe Đ/c Nguyễn Hữu Tuấn quán triệt 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Trong đó, Nghị quyết số 18 đề cập đến yêu cầu toàn Đảng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, xây dựng và quản lý bộ máy tổ chức biên chế của hệ thống chính trị nhằm phát huy đúng đắn, đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, chú ý bảo đảm tính đổi mới, thực hiện một cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hoà giữa kế thừa ổn định với đổi mới và phát triển, đổi mới tích cực mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng đi từ cực này sang cực khác, không bi quan khi phải đương đầu với nhiều khó khăn phức tạp. Gắn đổi mới bộ máy tổ chức với phương thức lãnh đạo, tinh giảm biên chế, cải cách tiền lương, xử lý hài hoà mối quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó bí thư thường trực Tập đoàn Điện lực Việt Nam

quán triệt Nghị quyết TW 6 tại Hội nghị

Tiếp đó, Hội nghị lắng nghe Đ/c Nguyễn Giới, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty thông qua kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An.

Đồng chí Võ Tấn Nhẫn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Đ/c Võ Tấn Nhẫn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn, đồng thời chỉ đạo đến các Chi bộ triển khai thực hiện kế hoạch hành động của Đảng ủy Công ty. Đồng chí cũng đề nghị Bí thư các Chi bộ nghiên cứu kỹ các Nghị quyết này và truyền đạt, lan toả đến các đảng viên trong Chi bộ, qua đó nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động, lồng ghép hiệu quả và thiết thực vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

  • 06/04/2018 08:14
  • Trần Quang