bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 9,482,722

  Sản lượng
  ngày 17/5
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 17/5
  (MW)

 • 370

  Lưu lượng về hồ
  ngày 18/05 13:00
  (m3/s)

 • 900

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 18/05 13:00
  (m3/s)

 • 56.052

  Mực nước hồ
  ngày 18/05 13:00
  (m)

 • 3.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 18/05 13:00
  (m)

Đơn vị liên kết