bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 4,013,773

  Sản lượng
  ngày 5/12
  (kWh)

 • 330

  Công suất Max
  ngày 5/12
  (MW)

 • 320

  Lưu lượng về hồ
  ngày 06/12 09:00
  (m3/s)

 • 600

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 06/12 09:00
  (m3/s)

 • 61.949

  Mực nước hồ
  ngày 06/12 09:00
  (m)

 • 3.5

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 06/12 09:00
  (m)

Đơn vị liên kết