bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2024

 • 4,366,412

  Sản lượng
  ngày 16/6
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 16/6
  (MW)

 • 230

  Lưu lượng về hồ
  ngày 17/06 05:00
  (m3/s)

 • 535

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 17/06 05:00
  (m3/s)

 • 54.553

  Mực nước hồ
  ngày 17/06 05:00
  (m)

 • 3.6

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 17/06 05:00
  (m)

Đơn vị liên kết