bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 1,650,305

  Sản lượng
  ngày 19/4
  (kWh)

 • 300

  Công suất Max
  ngày 19/4
  (MW)

 • 130

  Lưu lượng về hồ
  ngày 20/04 21:00
  (m3/s)

 • 800

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 20/04 21:00
  (m3/s)

 • 59.561

  Mực nước hồ
  ngày 20/04 21:00
  (m)

 • 3.7

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 20/04 21:00
  (m)

Đơn vị liên kết