bannerslide4
bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 3,160,566

  Sản lượng
  ngày 26/2
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 26/2
  (MW)

 • 260

  Lưu lượng về hồ
  ngày 27/02 23:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 27/02 23:00
  (m3/s)

 • 59.899

  Mực nước hồ
  ngày 27/02 23:00
  (m)

 • 1

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 27/02 23:00
  (m)

Đơn vị liên kết