bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2023

 • 10,147,708

  Sản lượng
  ngày 2/10
  (kWh)

 • 440

  Công suất Max
  ngày 2/10
  (MW)

 • 2,570

  Lưu lượng về hồ
  ngày 03/10 08:00
  (m3/s)

 • 1,030

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 03/10 08:00
  (m3/s)

 • 61.342

  Mực nước hồ
  ngày 03/10 08:00
  (m)

 • 6.1

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 03/10 08:00
  (m)

Đơn vị liên kết