bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 2,104,434

  Sản lượng
  ngày 8/3
  (kWh)

 • 330

  Công suất Max
  ngày 8/3
  (MW)

 • 160

  Lưu lượng về hồ
  ngày 09/03 03:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 09/03 03:00
  (m3/s)

 • 59.936

  Mực nước hồ
  ngày 09/03 03:00
  (m)

 • 1.1

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 09/03 03:00
  (m)

Đơn vị liên kết