Các thành tích Nhà máy Thủy điện Trị An đã đạt được

  • Cờ luân lưu "Ðơn vị thi đua dẫn đầu ngành Điện" năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng.
  • Huân chương Lao động hạng Hai, năm 1989
  • Cờ luân lưu "Đơn vị dẫn đầu thi đua khá nhất ngành Điện" năm 1993 của Chính phủ.
  • Cờ luân lưu "Ðơn vị thi đua khá nhất tỉnh Đồng Nai về phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 1993 của Bộ Nội vụ.
  • Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1995.
  • Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 1997.

Và nhiều bằng khen, giấy khen của các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương và Địa phương.

  • 20/04/2016 03:08