3 tháng đầu năm EVNGENCO 1 sản xuất hơn 5,1 tỷ kWh

  • 19/04/2016

Trong 3 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) là 5,182 tỷ kWh, vượt 7% so với kế hoạch năm, vượt 24% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất được 2,974 tỷ kWh, các công ty cổ phần và liên kết đã sản xuất được 2,207 tỷ kWh.

Chi tiết...