Bài viết học tập NQĐH Đảng lần thứ 13

Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An tổ chức Hội nghị
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
          Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An đã phối hợp với Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Trường Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể CBCNV Công ty và 02 Phân xưởng sửa chữa của EVNPSC tại Công ty Thủy điện Trị An.
    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An đã nhấn mạnh:
    “Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương đã được cụ thể hoá bằng Kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 22/3/2021 của Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
    Ngay sau Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ và các Chi bộ sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các giải pháp cụ thể, có kế hoạch từng năm và các chỉ tiêu thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác chuyên môn và tổ chức thực hiện cho cả nhiệm kỳ của Đại hội. Các cán bộ, Đảng viên phải có bài thu hoạch với tinh thần nghiêm túc, nắm vững, hiểu rõ, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này”.
    Trong thời gian 02 ngày (23/3/2021 và 24/3/2021), Báo cáo viên Khoa Triết học Mác - Lê Nin và Khoa Nhà nước - Pháp luật của Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã hoàn thành việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019.
    Hội nghị đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, Đảng viên./.

 
 
 
 

  • 02/04/2021 01:42
  • Nguyễn Trung Phương