Công ty Thủy điện Trị An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhằm nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Trị An. Ngày 29/3/2023, Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty.

Ông Nguyễn Trung Phương – Trưởng phòng HCLĐ thông qua chương trình hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí….

Tại Hội nghị, Ông Trần Văn Châu - Báo cáo viên cấp Tỉnh của Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã triển khai phổ biến các nội dung của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng; đồng thời phổ biến các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Thông báo kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ông Trần Văn Châu - Báo cáo viên cấp Tỉnh của Thanh tra tỉnh Đồng Nai phổ biến pháp luật tại hội nghị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cũng trong đợt tuyên truyền này, Đảng ủy Công ty đã triển khai Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 18/01/2023 của Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Nghị quyết số 23-NQ/ĐU ngày 27/02/2023 của Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An về lãnh đạo thực hiện Chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để cán bộ, công nhân viên biết và giám sát sát thực hiện.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng, chống tham nhũng đã nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và người lao động trong Công ty về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần đưa Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 248/QĐ-EVN ngày 23/3/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam./.

                                                                                                                                             TIN BÀI: Nguyễn Trung Phương

  • 06/04/2023 03:11