Ngày Pháp luật Việt Nam - Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho CBCNV Công ty Thủy điện Trị An

Với chủ đề: Chủ động tìm hiểu, tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của EVN, Công ty; tổ chức đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để thực hiện và rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này theo Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội. Điều 8 quy định Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức hàng năm vào ngày 09/11, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội toàn dân, nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức trong thực thi pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, tại Công ty Thủy điện Trị An. 

Trong nhiều năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước đến cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động luôn được Công ty Thủy điện Trị An (Công ty) đặc biệt quan tâm. Công ty kêu gọi CBCNV thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền nhân Ngày Pháp luật như: “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật”; Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”…

Khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật được chạy trên Bảng điện tử phía trước Phòng điều khiển trung tâm Công ty

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở Công ty Thủy điện Trị An.

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại Khu nhà trực Công nhân vận hành.

Song song với đó, để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tuân thủ pháp luật Công ty còn thực hiện cho đăng tải văn bản quy phạm pháp luật trên trang website nội bộ, qua hệ thống quản lý và điều hành công việc (D-Office).

Nhằm phát huy vai trò của người làm công tác pháp chế trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật: “Pháp chế với công tác chuyển đổi số” áp dụng, tuân thủ pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của EVN và Công ty. Để thực hiện chuyển đổi số trong ngành và lĩnh vực hoạt động, phấn đấu đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ làm công tác xây dựng và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Vận hành hệ thống văn bản pháp luật, trang Pháp điển EVN đảm bảo kết nối, liên thông trao đổi văn bản điện tử; nâng cao khả năng tích hợp, chia sẻ sử dụng hiệu quả mạng internet để khai thác thông tin. Đồng thời phát động trong toàn Công ty tìm kiếm ý tưởng, giải pháp xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Công ty.

Có thể nói trong thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Công ty được triển khai thực hiện có nề nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và có trọng tâm, trọng điểm, bám sát kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, giúp CBCNV, người lao động trong Công ty chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành các quy định của pháp luật./.

                                                                                           Bài viết: Nguyễn Hoàng Dũng

                                                                                                Ảnh: Lê Thị Ái Vân

  • 10/11/2023 01:45