THÔNG BÁO- xả nước điều tiết qua tràn hồ Thủy điện Trị An vào ngày 08.10.2019

  • 07/10/2019 10:31