Chùm ảnh Hoạt động sản xuất Nhà máy Thủy điện Trị An

Ảnh 7

Ảnh 6

Ảnh 5

Ảnh 4

Ảnh 3

Ảnh 2

Ảnh 1