Lãnh đạo Nhà nước thăm Nhà máy Thủy điện Trị An

Ảnh 5

Ảnh 4

Ảnh 3

Ảnh 2

Ảnh 1