bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 9,415,500

  Sản lượng
  ngày 17/8
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 17/8
  (MW)

 • 980

  Lưu lượng về hồ
  ngày 18/08 09:00
  (m3/s)

 • 870

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 18/08 09:00
  (m3/s)

 • 57.044

  Mực nước hồ
  ngày 18/08 09:00
  (m)

 • 3.9

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 18/08 09:00
  (m)

Đơn vị liên kết