bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 1,906,300

  Sản lượng
  ngày 21/1
  (kWh)

 • 300

  Công suất Max
  ngày 21/1
  (MW)

 • 170

  Lưu lượng về hồ
  ngày 22/01 05:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 22/01 05:00
  (m3/s)

 • 60.209

  Mực nước hồ
  ngày 22/01 05:00
  (m)

 • 2.1

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 22/01 05:00
  (m)

Đơn vị liên kết