bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 1,611,100

  Sản lượng
  ngày 24/6
  (kWh)

 • 375

  Công suất Max
  ngày 24/6
  (MW)

 • 100

  Lưu lượng về hồ
  ngày 25/06 19:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 25/06 19:00
  (m3/s)

 • 52.029

  Mực nước hồ
  ngày 25/06 19:00
  (m)

 • 0.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 25/06 19:00
  (m)

Đơn vị liên kết