bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 5,523,377

  Sản lượng
  ngày 26/5
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 26/5
  (MW)

 • 130

  Lưu lượng về hồ
  ngày 27/05 15:00
  (m3/s)

 • 870

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 27/05 15:00
  (m3/s)

 • 56.77

  Mực nước hồ
  ngày 27/05 15:00
  (m)

 • 2.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 27/05 15:00
  (m)

Đơn vị liên kết