bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 3,831,000

  Sản lượng
  ngày 12/12
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 12/12
  (MW)

 • 150

  Lưu lượng về hồ
  ngày 13/12 17:00
  (m3/s)

 • 770

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 13/12 17:00
  (m3/s)

 • 61.49

  Mực nước hồ
  ngày 13/12 17:00
  (m)

 • 3.3

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 13/12 17:00
  (m)

Đơn vị liên kết