Công Ty Thủy Điện Trị An-Tổ chức Hội nghị Chuyên đề “Học tập Chỉ thị 05/CT-TW và Tuyên truyền công tác Phòng chống tham nhũng”

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác Đảng năm 2018 và Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2018 của Công ty. Ngày 25/5/2018, Công ty Thủy điện Trị An tổ chức Hội nghị chuyên đề về học tập Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính Trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng”.

Đồng chí Nguyễn Giới_ Phó Bí Thư Đảng Ủy, Phó GĐ phổ biến chuyên đề Học tập chỉ thị 05/CT-TW

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Giới_Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công ty phổ biến chuyên đề học tập Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính Trị khóa XII có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh Đảng ta đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Trung Phương_Chánh Văn Phòng phổ biến chuyên đề tuyên truyền công tác Phòng chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Trung Phương_CVP phổ biến chuyên đề Phòng chống tham nhũng

Thông qua quá trình trao đổi, báo cáo của các đồng chí, việc sinh hoạt chuyên đề không chỉ cung cấp các thông tin mới nhất, cách tiếp cận đa chiều mà còn là phương pháp khoa học để giúp đội ngũ cán bộ đảng viên, CB CNV của Công ty nắm bắt, xử lý thông tin một cách chính xác.

Đồng chí Võ Tấn Nhẫn_Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Tấn Nhẫn_Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty đề nghị trưởng các đơn vị, bí thư các Chi bộ quán triệt, phổ biến các nội dung sinh hoạt chuyên đề tới các cán bộ đảng viên, nhằm giúp các cán bộ đảng viên nắm rõ và nhận thức được đầy đủ về tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó có những nhìn nhận cũng như phương thức cụ thể để mang lại những kết quả thiết thực hơn trong quá trình công tác./.

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  • 28/05/2018 08:29