bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 6,735,811

  Sản lượng
  ngày 2/7
  (kWh)

 • 375

  Công suất Max
  ngày 2/7
  (MW)

 • 440

  Lưu lượng về hồ
  ngày 03/07 11:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 03/07 11:00
  (m3/s)

 • 51.896

  Mực nước hồ
  ngày 03/07 11:00
  (m)

 • 1.7

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 03/07 11:00
  (m)

Đơn vị liên kết