bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2023

 • 4,526,896

  Sản lượng
  ngày 25/3
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 25/3
  (MW)

 • 200

  Lưu lượng về hồ
  ngày 26/03 21:00
  (m3/s)

 • 450

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 26/03 21:00
  (m3/s)

 • 55.677

  Mực nước hồ
  ngày 26/03 21:00
  (m)

 • 2.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 26/03 21:00
  (m)

Đơn vị liên kết