bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 6,779,364

  Sản lượng
  ngày 3/8
  (kWh)

 • 387

  Công suất Max
  ngày 3/8
  (MW)

 • 720

  Lưu lượng về hồ
  ngày 04/08 07:00
  (m3/s)

 • 870

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 04/08 07:00
  (m3/s)

 • 53.29

  Mực nước hồ
  ngày 04/08 07:00
  (m)

 • 4

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 04/08 07:00
  (m)

Đơn vị liên kết