bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2023

 • 373,794

  Sản lượng
  ngày 4/6
  (kWh)

 • 185

  Công suất Max
  ngày 4/6
  (MW)

 • 290

  Lưu lượng về hồ
  ngày 05/06 13:00
  (m3/s)

 • 200

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 05/06 13:00
  (m3/s)

 • 52.715

  Mực nước hồ
  ngày 05/06 13:00
  (m)

 • 0.8

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 05/06 13:00
  (m)

Đơn vị liên kết