bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2024

 • 1,122,166

  Sản lượng
  ngày 22/2
  (kWh)

 • 160

  Công suất Max
  ngày 22/2
  (MW)

 • 110

  Lưu lượng về hồ
  ngày 23/02 09:00
  (m3/s)

 • 310

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 23/02 09:00
  (m3/s)

 • 61.398

  Mực nước hồ
  ngày 23/02 09:00
  (m)

 • 2.1

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 23/02 09:00
  (m)

Đơn vị liên kết