bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 4,368,431

  Sản lượng
  ngày 3/12
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 3/12
  (MW)

 • 230

  Lưu lượng về hồ
  ngày 05/12 13:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 05/12 13:00
  (m3/s)

 • 58.755

  Mực nước hồ
  ngày 05/12 13:00
  (m)

 • 0.2

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 05/12 13:00
  (m)

Đơn vị liên kết