bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 1,672,751

  Sản lượng
  ngày 18/1
  (kWh)

 • 300

  Công suất Max
  ngày 18/1
  (MW)

 • 110

  Lưu lượng về hồ
  ngày 19/01 07:00
  (m3/s)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 19/01 07:00
  (m3/s)

 • 61.443

  Mực nước hồ
  ngày 19/01 07:00
  (m)

 • 2.2

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 19/01 07:00
  (m)

Đơn vị liên kết