bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2023

 • 1,579,317

  Sản lượng
  ngày 28/1
  (kWh)

 • 400

  Công suất Max
  ngày 28/1
  (MW)

 • 110

  Lưu lượng về hồ
  ngày 29/01 21:00
  (m3/s)

 • 400

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 29/01 21:00
  (m3/s)

 • 58.617

  Mực nước hồ
  ngày 29/01 21:00
  (m)

 • 2.3

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 29/01 21:00
  (m)

Đơn vị liên kết