bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2024

 • 8,292,967

  Sản lượng
  ngày 16/7
  (kWh)

 • 355

  Công suất Max
  ngày 16/7
  (MW)

 • 880

  Lưu lượng về hồ
  ngày 17/07 01:00
  (m3/s)

 • 855

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 17/07 01:00
  (m3/s)

 • 51.855

  Mực nước hồ
  ngày 17/07 01:00
  (m)

 • 4.6

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 17/07 01:00
  (m)

Đơn vị liên kết