bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2023

 • 10,147,708

  Sản lượng
  ngày 2/10
  (kWh)

 • 440

  Công suất Max
  ngày 2/10
  (MW)

 • 2,630

  Lưu lượng về hồ
  ngày 03/10 07:00
  (m3/s)

 • 1,090

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 03/10 07:00
  (m3/s)

 • 61.33

  Mực nước hồ
  ngày 03/10 07:00
  (m)

 • 6

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 03/10 07:00
  (m)

Đơn vị liên kết