bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 9,948,780

  Sản lượng
  ngày 23/10
  (kWh)

 • 440

  Công suất Max
  ngày 23/10
  (MW)

 • 1,350

  Lưu lượng về hồ
  ngày 24/10 03:00
  (m3/s)

 • 1,180

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 24/10 03:00
  (m3/s)

 • 61.947

  Mực nước hồ
  ngày 24/10 03:00
  (m)

 • 5.9

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 24/10 03:00
  (m)

Đơn vị liên kết