bannerslide1
bannerslide2
bannerslide2
bannerslide5

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 7,755,069

  Sản lượng
  ngày 6/10
  (kWh)

 • 425

  Công suất Max
  ngày 6/10
  (MW)

 • 680

  Lưu lượng về hồ
  ngày 07/10 21:00
  (m3/s)

 • 850

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 07/10 21:00
  (m3/s)

 • 59.9

  Mực nước hồ
  ngày 07/10 21:00
  (m)

 • 4.1

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 07/10 21:00
  (m)

Đơn vị liên kết