Thủy Điện Trị An - Tổ chức Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm và Quán triệt Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng

 

Chiều nay, lúc 13h30 ngày 16/7/2018, Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2018 và Học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng cho toàn thể Đảng viên và CBCNV của Công ty.

Đ/c Nguyễn Giới, Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Công ty

báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị đã nghe Đ/c Nguyễn Giới, Phó Bí thư Đảng Ủy Công ty báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và Đ/c Nguyễn Trung Phương Chánh Văn Phòng, thường trực Văn phòng Đảng ủy báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị.

Đ/c Nguyễn Trung Phương, Chánh Văn Phòng, thường trực Văn phòng Đảng ủy

báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị

Kết luận Hội nghị, Đ/c Võ Tấn Nhẫn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí cũng đề nghị Bí thư các Chi bộ tiếp tục nghiên cứu kỹ các Nghị quyết và truyền đạt, lan toả đến các đảng viên trong Chi bộ, qua đó nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động, lồng ghép hiệu quả và thiết thực vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Võ Tấn Nhẫn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty quán triệt Nghị quyết TW7

cho toàn thể CBCNV Công ty

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW7 cho toàn thể CBCNV Công ty. Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã quyết định ban hành những Nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội./.

  • 17/07/2018 02:10
  • Trần Quang