Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp”

Ngày 16/4/2024, Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp” và Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự Hội nghị có toàn thể CBCNV Công ty Thủy điện Trị An và Phân xưởng Sửa chữa Thủy điện Trị An thuộc Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN.

Tại Hội nghị Hội nghị, CBCNV đã được nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai lồng ghép các nội dung:

- Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”.

- Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

- Quy định của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

- Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giải pháp phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “xâm lăng văn hóa” của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

- Bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam được Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng  phân tích sâu sắc, gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần nêu gương trong học tập và làm theo Bác.

Về văn hóa doanh nghiệp, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng  đã phân tích và cung cấp những kiến thức nền tảng về văn hóa; làm rõ vị trí, vai trò của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; một số thông tin về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong thời gian qua và các giải pháp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết thúc Chuyên đề năm 2024, đồng chí Võ Tấn Nhẫn - Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu Cấp ủy các Chi bộ, Trưởng các đơn vị, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty phải nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu Cấp ủy Chi bộ, đơn vị, đoàn thể phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Trọng tâm là nêu gương trong đổi mới tư duy, hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện văn hóa doanh nghiệp, thực hành văn hóa nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty đã kết hợp Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Để triển khai Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy Công ty đã ban hành Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 10/4/2024 về việc Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Đảng ủy Công ty đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thông qua việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm đã tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo tổ chức sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Qua triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm, Đảng bộ Công ty đã xây dựng, nhân rộng một số mô hình hay, cách làm hiệu quả và xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất được các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời.

- Năm 2021 có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen; 12 cá nhân được Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An tặng Giấy khen.

- Năm 2022 có 02 tập thể và 08 cá nhân được Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An tặng Giấy khen.

- Năm 2023 có 01 tập thể và 11 cá nhân được Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An tặng Giấy khen.

Trong đợt Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công ty đã xét, biểu dương khen thưởng 01 tập thể Chi bộ và 10 cá nhân xuất sắc có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tặng Giấy khen; đồng thời trình Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam xét, biểu dương khen thưởng 01 tập thể Chi bộ và 02 cá nhân xuất sắc tiêu biểu của Đảng bộ Công ty Thủy điện Trị An.

                                             Bài viết: Nguyễn Thị Diễm – Phòng Hành chính và Lao động

  • 17/04/2024 09:35

Các Tin khác